PDPA & POLICIES

นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

 1. velabkk.com ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยนโยบายนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และทราบถึงทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์

 2. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  velabkk.com เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าใช้ การเสิร์ชข้อมูล เพื่อทำให้เข้าใจพฤติกรรมและตอบสนองความต้องการของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ เพื่อปรับแต่งตัวเลือกฟังก์ชั่นการใช้งาน รวมไปถึงเพื่อการพัฒนา Big data และ A.I. (ปัญญาประดิษฐ์) ต่อไปในอนาคต

 3. velabkk.com มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
  velabkk.com มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ การเปิดเผยและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น firewall, encode, การควบคุมและการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล รวมถึงตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีอยู่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่ velabkk.com ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการให้เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกตามที่มีการเชื่อมต่อบัญชี

 4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ velabkk.com จัดเก็บ

  4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทั่วไป เช่น cookies ซึ่งจัดเก็บเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือบริการเว็บไซต์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเฉพาะบุคคลในการแสดงผลซึ่งผู้ใช้งานอาจมีความสนใจเป็นพิเศษ รวมถึงรักษาบรรยากาศการใช้งานโดยรวม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่จะสามารถบ่งชี้ถึงตัวบุคคลของผู้เข้าใช้งานได้

  4.2 ข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก เช่น ชื่อสมาชิก (ชื่อ login), email, หมายเลขโทรศัพท์, วันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสมาชิก โดยจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวบุคคลและป้องกันการปลอมแปลงตัวตน และจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับสมาชิกกรณีสมาชิกต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประชาชนที่ผู้สมัครสมาชิกได้ใช้ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก, และไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ใช้บริการ Facebook หรือ Google+ ยกเว้นแต่ email ที่ใช้ในการเชื่อมต่อบัญชี

  4.3 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จัดเก็บตามข้อบังคับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  4.4 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บเพื่อร่วมกิจกรรมกับทางvelabkk.comเช่น ชื่อนามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, email จะถูกเก็บเพื่อใช้ในการติดต่อสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  4.5 เนื่องจากการให้ความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีผลเป็นการยินยอมให้velabkk.comเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นvelabkk.comจึงขอสงวนสิทธิในการให้ความยินยอมการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะแต่บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือมิฉะนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย

 5. ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคล velabkk.com ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าใช้บริการซึ่งได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกจะถูกจัดเก็บไว้ตลอดระยะเวลาการเข้าใช้บริการ

 6. การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อใดก็ได้ โดยการถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลเป็นการ deactivate สถานะสมาชิกซึ่งอาจทำให้ผู้เข้าใช้บริการไม่ได้รับประโยชน์ในการเข้าใช้บริการบางอย่าง ดังนี้

  6.1 ผู้เข้าใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงหน้า Profile ของตนเองได้อีก

  6.2 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซึ่ง velabkk.com จะต้องจัดเก็บตามกฎหมายยังคงต้องจัดเก็บอยู่ต่อไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย

  6.3 การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้ สำหรับการจัดเก็บข้อมูลประเภท data analytic ซึ่งถูกนำมาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน จัดหากระทู้แนะนำให้ผู้ใช้แต่ละราย, การโฆษณา, การตลาด, วิเคราะห์สถิติการเข้าใช้งาน ที่ได้จัดเก็บไปก่อนหน้าที่จะมีการแจ้งถอนความยินยอม จะถูกลบออกและทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้ได้ เมื่อมีการแจ้งถอนความยินยอมเข้ามา ตามขั้นตอนในข้อ 7 ซึ่งเป็นผลให้ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพิ่มเติมไปใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้อีก จนกว่าจะมีการยินยอมให้เก็บข้อมูลอีกครั้ง

 7. ขั้นตอนการถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อเพื่อถอนความยินยอมได้ที่ developer@apostofi.com แล้วระบุความต้องการถอนสมาชิกเข้ามาใน email

  7.1 เจ้าของข้อมูลรับทราบและยืนยันการยกเลิก จากนั้นระบบจะหยุดทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายนั้นๆเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บไว้ก่อนหน้าจะลบออกภายใน 14 วัน การถอนความยินยอมเป็นอันเสร็จสมบูรณ์

  7.2 โดยโปรไฟล์ของผู้ใช้งานที่ยกเลิกสำเร็จแล้วจะไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่ยังมีการเก็บข้อมูลไว้ตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (Computer Crime Act.) กำหนดให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม ในกรณีที่อาจมีเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฏหมายเรียกขอข้อมูลเข้ามาตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในกฏหมาย

 8. การแลกเปลี่ยนข้อมูล
  velabkk.com ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการในลักษณะเจาะจงเป็นรายบุคคลหรือบ่งชี้ถึงตัวบุคคลแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม velabkk.com มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะแต่ในกรณีดังต่อไปนี้

  8.1 กับบริษัทในเครือของ velabkk.com เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องไปได้ในทันที

  8.2 กับบริษัทอื่นซึ่งได้ให้บริการแก่ velabkk.com เช่น Analytics โดย velabkk.com อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการหรือได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ velabkk.com ซึ่งผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้อาจเป็นการให้บริการประเภท ช่วยในการประมวลผลการทำรายการ วิเคราะห์สถิติ ส่งโฆษณา วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้

  8.3 กับบริษัทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการพัฒนาระบบของเว็บไซต์ โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้

  8.4 กรณีที่ velabkk.com ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้งานมาจากบุคคลฝ่ายที่สาม velabkk.com จะแจ้งไปยังเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอีกครั้งเพื่อขอความยินยอมอีกครั้ง


นโยบายการสั่งซื้อสินค้า

 1. การสั่งซื้อสินค้า การชำระเงิน และการจัดส่งสินค้า
  ผู้ใช้บริการสามารถสั่งซื้อสินค้าของอะพอสโทฟีผ่านช่องทางออนไลน์ของ velabkk.com ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ซึ่งให้บริการชำระเงินออนไลน์โดย OPN Payments (ผู้ให้บริการด้านการรับชำระค่าสินค้าและบริการออนไลน์) อะพอสโทฟีขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าถึงผู้ใช้บริการ ในกรณีที่การชำระเงินเรียบร้อยครบถ้วนและสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดก็ตาม velabkk.com ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงบัตรเครดิต โดยผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือการชำระเงินผ่านทางธนาคารใดๆ หรือทั้งหมด

 2. การรับสินค้า
  ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับสินค้าจาก velabkk.com โดยการรับสินค้าผ่านทางบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้า คือ
  บริการจัดส่งสินค้า โดย บริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ใช้บริการในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลจะได้รับสินค้าภายในระยะเวลาประมาณ 3-5 วันทำการ และเขตพื้นที่ภูมิภาคอื่นในประเทศไทย จะได้รับสินค้าภายในระยะเวลาประมาณ 3-7 วันทำการ นับแต่มีการสั่งซื้อสินค้า

  ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อสินค้าเมื่อมีการลงนาม หากผู้ใช้บริการคนใดเชื่อว่ากล่องพัสดุถูกเปิดออกก่อนโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ผู้ใช้บริการปฏิเสธการลงนามรับสินค้าและติดต่อแจ้งฝ่ายบริการลูกค้าของอะพอสโทฟีทันที

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

 1. ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าได้ในกรณีที่รายการสั่งซื้อสินค้านั้น ยังมิได้ถูกจัดส่งออกจาก velabkk.com โดยสามารถยกเลิกรายการสั่งซื้อสินค้าด้วยการแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อที่ต้องการยกเลิก ผ่านช่องทาง velabkk.com หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-105-3389 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


นโยบายการเปลี่ยนสินค้า-คืนสินค้า

 1. velabkk.com มีนโยบายรับเปลี่ยนสินค้าที่ผู้ใช้บริการสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ที่บริหารจัดการโดย velabkk.com ภายใน 7 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หลังจากสินค้าที่ผู้ใช้บริการสั่งซื้อนั้นถูกจัดส่งออกจาก อะพอสโทฟี (ทุกสาขา) โดยพิจารณาจากกรณีดังต่อไปนี้

  1.1 ผู้ใช้บริการได้รับสินค้าในสภาพที่ไม่สมบูรณ์หรือเสียหาย ซึ่งเกิดจากการจัดส่งสินค้า

  1.2 ผู้ใช้บริการได้รับสินค้าไม่ตรงตามรายการคำสั่งซื้อ เช่น สินค้าผิดชนิด, ผิดประเภท เป็นต้น โดยสินค้าที่ผู้ใช้บริการแจ้งขอเปลี่ยนนั้นจะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และยังไม่ผ่านการใช้งาน

 2. ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนสินค้าในมูลค่าที่เท่ากันหรือ สินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่าสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนในกรณีดังต่อไปนี้

  2.1 ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสินค้าที่มีมูลค่าสูงกว่ารายการสั่งซื้อสินค้า อะพอสโทฟี จะจัดส่ง ช่องทางเพื่อการชำระเงินเพิ่มเติมผ่านทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) หรือทางโทรศัพท์ หมายเลข 02-105-3389 ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  2.2 ในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนสินค้าที่มีมูลค่าต่ำกว่า อะพอสโทฟี ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินมูลค่าส่วนต่างให้กับผู้ใช้บริการในทุกกรณี

  2.3 และหากจำนวนสินค้าคงคลังที่ต้องการเปลี่ยนนั้น ไม่เพียงพอสำหรับการเปลี่ยนสินค้า ผู้ใช้บริการยินดีรอระยะเวลาการจัดส่งสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนยาวนานกว่าปรกติหรือยินที่จะเปลี่ยนเป็นสินค้าชนิดอื่น


สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้า ได้ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น. Tel : 02-105-3389

Apostofi House 122 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120